سیمکارت 912

قیمت خط 912

قیمت خط 912 تحت تاثیر عوامل متفاوتی قرار دارد. یکی از مهم ترین این عوامل اولین عدد بعد از 912 است. بدون در نظر گرفتن سایر عوامل به طور کلی می توان گفت کد یک گران ترین کد و بعد از آن کد دو و … و در انتهای این لیست کد صفر قرار دارد. البته باید توجه داشت عوامل دیگری مانند رند بودن نیز تاثیر بسزایی در قیمت خط 912 دارد. ما در کنار شما هستیم تا شما بتوانید خرید بهتری انجام بدهید.